นโยบายความเป็นส่วนตัว

แบรนด์ เคลย์ เดอ โป โบเต้ ในเครือ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด ("บริษัทฯ") มุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน และรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครอง ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

1. การบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม และวิธีที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน (โดยไม่จำกัดเฉพาะ) วิธีการต่อไปนี้

 • 1.1 เมื่อท่านซื้อสินค้าหรือเลือกชมสินค้าที่ https://www.cledepeau-beaute.co.th ("เว็บไซต์")
 • 1.2 เมื่อท่านซื้อสินค้าที่ร้านค้าของบริษัทฯ
 • 1.3 เมื่อท่านเชื่อมต่อกับบริษัทฯผ่านสื่อสังคม (social media) หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ
 • 1.4 เมื่อท่านตกลงและยินยอมที่จะเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นบางครั้ง โดยบริษัทฯจะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ และ/หรือส่งให้กับท่านทางอีเมล ถ้าวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

โปรดกลับมาตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. ความยินยอม

บริษัทฯจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน (ยกเว้นกฎหมายอนุญาตและให้อำนาจบริษัทฯในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมนั้นได้แก่

 • (ก) ชื่อและนามสกุล
 • (ข) ที่อยู่
 • (ค) วันเดือนปีเกิด
 • (ง) ที่อยู่อีเมล
 • (จ) ชื่อเข้าใช้งาน
 • (ฉ) ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งสินค้า
 • (ช) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และ
 • (ซ) ข้อมูลชื่อบัญชีที่ท่านมีกับสื่อออนไลน์ต่างๆ

3. วัตถุประสงค์

บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการต่อไปนี้

 • 3.1 การส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯ ชิเซโด้กรุ๊ป และพันธมิตรธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส และไปรษณีย์
 • 3.2 การซื้อผลิตภัณฑ์และการรับบริการของบริษัทฯบนเว็บไซต์
 • 3.3 การอำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมที่ท่านทำกับบริษัทฯ
 • 3.4 การส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์และ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับท่าน
 • 3.5 การแจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯและบริการของบริษัทฯ
 • 3.6 การแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงนโยบายหรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ
 • 3.7 การให้คำปรึกษาสำหรับท่านโดยเฉพาะ
 • 3.8 การตอบกลับคำถามหรือความคิดเห็นจากท่าน
 • 3.9 การบำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์
 • 3.10 การจัดการและการดำเนินการทางธุรการ และ ธุรกิจ
 • 3.11 การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ประมวลผลจากภายนอกเพื่อการให้บริการบางส่วน
 • 3.12 การเก็บข้อมูลของลูกค้า การวิเคราะห์ตลาด และ การวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
 • 3.13 การป้องกัน การตรวจจับ และ การตรวจสอบอาชญากรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ และ การจัดการความเสี่ยงทางการค้า
 • 3.14 การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

(เรียกรวมกันว่า "บริการ")

4. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

(“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้แก่

 • 4.1 สิทธิในการขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • 4.2 สิทธิในการขอเข้าถึง หรือ ขอรับสำเนา หรือ ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • 4.3 สิทธิในการขอรับ หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • 4.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • 4.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • 4.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • 4.7 สิทธิในการขอให้ดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่มีอยู่บริษัทฯถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • 4.8 สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. ผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ออกแบบและทำขึ้นเพื่อบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป บริษัทฯไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ยกเว้นในบางไซต์ที่ทำขึ้นสำหรับผู้เยาว์โดยเฉพาะ

บริษัทฯคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์พร้อมทั้งคำอนุญาตจากผู้ปกครอง ในวิธีการเดียวกับที่บริษัทฯคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

6. การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหากไม่มีการร้องขอและได้รับความยินยอมจากท่าน (ยกเว้นถ้ากฎหมายอนุญาตและให้อำนาจบริษัทฯในการดำเนินการดังกล่าว)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้บริษัทฯอาจได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยโดยการเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ซึ่งมีกฎและกฎหมายที่อาจไม่ได้ให้การรับประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะดำเนินการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถบังคับตามสิทธิของท่านได้ รวมทั้งจัดให้มาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยโดยการเข้าถึงจากที่ใดก็ตาม

6.1 การเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทในเครือชิเซโด้กรุ๊ป

ชิเซโด้กรุ๊ปประกอบด้วยบริษัทในเครือหลายบริษัทและนิติบุคคลซึ่งตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศไทย บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือ หรือ นิติบุคคลดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อทำรายงานขององค์กร การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าบริษัทฯให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือและนิติบุคคลดังกล่าวเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น และบริษัทฯกำหนดให้บริษัทในเครือและนิติบุคคลทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

6.2 การเปิดเผยข้อมูลแก่พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้บริการหลายรายการแทนบริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯอาจให้พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านอาจสนใจ อีกทั้งยังใช้เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ตลาด จัดการลูกค้าสัมพันธ์ และดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่านบนเว็บไซต์ โปรดทราบว่าบริษัทฯให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่พันธมิตรทางธุรกิจเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯกำหนดให้พันธมิตรทางธุรกิจคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

6.3 การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอก

บริษัทฯอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่นเพื่อช่วยให้บริษัทฯบำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์ หรือเพื่อเหตุผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเว็บไซต์และธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัทฯให้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวแทนบริษัทฯเท่านั้น บริษัทฯกำหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

6.4 การเปิดเผยอื่นๆ

บริษัทฯอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำสั่งของท่าน และ (ก) ดำเนินการตามข้อบังคับของกฎหมาย (ข) คุ้มครองหรือปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ (ค) ดำเนินมาตรการฉุกเฉินเพื่อรักษาความปลอดภัยลูกค้าของบริษัทฯ หรือสาธารณชน แล้วแต่กรณี

7. การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครอง

บริษัทฯดำเนินการตามขั้นตอน มาตรฐาน และการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมอยู่ เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วไม่ว่าจะทางเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อบริษัทฯเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลของท่านทางอินเทอร์เน็ต บริษัทฯจะดูแลอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าวนั้นมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

8. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลานานกว่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจที่ถูกต้องอื่นๆ หลังจากระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

9. กฎหมายที่บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย

10. ช่องทางการติดต่อ และ ใช้สิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าท่านต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือใช้สิทธิใดๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบริษัทฯที่ datacontroller@shiseido.co.th หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯที่ dpo@shiseido.co.th

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 23-24 สุขุมวิท40 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 02-106-8274

ถุงช้อปปิ้ง

สินค้าจำนวน 0 ชิ้น

รวม ฿ 0