Clé de Peau Beauté for UNICEF

© UNICEF/UN041227/Vockel

เคลย์ เดอ โป โบเต้
สนับสนุนความพยายามของยูนิเซฟ
เพื่อสร้างพลังแก่เด็กผู้หญิง
6.5 ล้านคนทั่วโลก
ด้วยทักษะสำหรับอนาคต ป่านการศึกษา
การจ้างงาน
และโปรแกรมการสร้างพลัง
แก่พวกเธอ

มีจำนวนประชากรเด็กผู้หญิงราว 600 ล้านคนทั่วโลก พวกเธอจำนวนมาก
- โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ที่กำลังพัฒนา ไม่ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
สำคัญ และทักษะที่จำเป็นต้องการสร้างโอกาส โดย
เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)
เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมากกง่าร้อยละ 90 ของงานทั่วโลกมีส่วนประกอบของโลกดิจิตตัลมื่อ
ปราศจากการนกระบวนการดิจิตัลมาปรับใช้ โอกาสการจ้างงานของเด็กผู้หญิงก็จะยิ่งลดลง และเพิ่มข้อจำกัด
ทำให้ไม่พร้อมต่อการแข่งขันเข้าทำงานในศตวรรษที่ 21

โครงการความร่วมมือระยะเวลาหลายปี ระหว่างเคลย์ เดอ โป โบเต้ และยูนิเซฟ มีจุดหมายเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงเข้าถึงการศึกษาสาขาวิชา STEM และการเรียน
รู้ทางเลือก เพื่อให้พวกเธอปลดล็อกพลังแห่งศักยภาพของตนเองผ่านความรู้ความสามารถ

*Plan, 2020. USAID, 2020


© UNICEF/UNI309826/Frank Dejongh

โรคระบาดได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและการศึกษาของเด็ก ผู้หญิงจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก และตอกย้ำให้
ตระหนักถึงความเร่งด่วนสำหรับการเข้าถึงโลกดิจิตัล
ผ่านการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ในอนาคตความต้องการความเชี่ยวชาญด้าน STEM จะเพิ่มขึ้นสำหรับ
เด็กผู้หญิงรุ่นต่อไปที่จะประสบความสำเร็จ นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่มีความหมายและเกิด
ผลลัพธ์รูปธรรม ด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับวิชา STEM ผ่านการสนับสนุนโครงการความเท่าเทียมทางเพศของยูนิเซฟ

ไฮไลต์ประจำปี 2020

โครงการปรับปรุงการศึกษาเพื่อเด็กผู้หญิง
ในบังกลาเทศ

เคลย์ เดอ โป โบเต้ สนับสนุนโครงการของยูนิเซฟใน
บังกลาเทศ
เพื่อสนับสนุนความเท่า
เทียมในระบบการศึกษา
ทลายกำแพงเกี่ยวกับ
เพศสภาพที่มีต่อกาศึกษา
และลดความรุนแรงทางเพศ

ยูนิเซฟได้นำโครงการ
การเรียนรู้ทางเลือกในบังกลา
เทศไปใช้กับเด็กผู้หญิงวัยรุ่น 100 คน
เพิ่อให้พวกเธอ
ได้มีการพัฒนาทักษะ และเข้าถึงโอกาสการจ้างงาน ร้อยละ 95
ของเด็กผู้หญิงที่
ร่วมโครงการได้มีโอกาสทำงานในสาย
งานที่เกี่ยวข้องแล้ว


© UNICEF/UN0393270/

คีร์กีซสถาน
โครงการสร้า
งทักษะของศตวรรษที่
21 แก่เด็กผู้หญิง

เคลย์ เดอ โป โบเต้ สนับสนุนโ
ปรแกรม STEM4Girls ของยูนิเซฟ
ในคีร์กีซสถาน เพื่อ
เสริมสร้างพลังให้เด็กผู้
หญิง สานต่อการศึกษา
และอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(STEM) และนอกเหนือจากนั้น

เด็กผู้หญิง 110 คน ได้รับการฝึกหัดเพื่อเป็น
แบบอย่างและผู้ให้ความรู้แก่กลุ่มเด็กผู้
หญิงที่มีอายุน้อยกว่าในชุมชนของพวกเธอ
ขณะนี้พวกเธอได้จัด
ชั่วโมงการฝึกหัดผ่านทางออนไลน์
เพื่อแบ่งปันความรู้กับ
เด็กๆ ในชุมชนของตัวเอง
เพื่อเข้าถึงเด็กผู้
หญิงในวงกว้างขึ้น และเสริมพลังให้พวกเธอมีส่วนร่วมในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลง


© UNICEF/UN041263/Pirozzi

ไนเจอร์
โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างพลังแก่เด็กผู้หญิง

เคลย์ เดอ โป โบเต้
สนับสนุนโครงการของ
ยูนิเซฟในไนเจอร์ เพื่อส่งเสริมโอกาสใหม่แก
เด็กสาววัยรุ่น
ด้วยการช่วยพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพวกเธอ

โครงการได้สนับสนุนให้เด็กผู้หญิงวัยรุ่น 120
คน ได้รับการฝึกหัดทักษะและการอ่านออกเขียนได้
รวมทั้งเริ่มโครงการเพื่อนสอนเพื่อนที่มี
จำนวนเด็กผู้หญิง 200 คน


© UNICEF/UN0318151/Frank Dejongh


© UNICEF/UN0158119/Nesbitt

“เด็กผู้หญิงทุกคนควรได้เติบโตในโลกแห่งโอกาส และดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ แต่มีเด็กผู้หญิงจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกถูกปิดกั้นโอกาส เพราะไม่ได้ไปโรงเรียน และไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร พวกเธอถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงสังคมที่มีความเท่าเทียม สถานการณ์โรคระบาดตอกย้ำความเร่งด่วนของความจำเป็นที่เด็กผู้หญิงจะต้องเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงของชีวิตตนเองและช่วยเหลือชุมชนของพวกเธอ ด้วยการสนับสนุนจากความร่วมมือของเคลย์ เดอ โป โบเต้ ยูนิเซฟได้จัดตั้งโครงการสร้างสรรค์ทักษะเกี่ยวกับ STEM เทคโนโลยีดิจิตัล และผู้ประกอบการเพื่อสังคม ยูนิเซฟสนับสนุนความพยายามที่จะให้เด็กผู้หญิงดำเนินชีวิตที่มีพลัง ถึงพร้อมด้วยทรัพยากร และได้รับโอกาส เด็กสาววัยรุ่น 600 ร้านคนทั่วโลกสามารถที่จะเป็นกลุ่มผู้นำที่มีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาโนโลก”

คาร์ลา ฮัดดัด มาร์ดินี
ผู้อำนวยการ การระดมทุนส่วนตัวและความ
ร่วมมือ ยูนิเซฟ

ร่วมมือกับเราเพื่อปลดล็อกพลังของเด็กผู้หญิง

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟทำงานในพื้นที่
ที่ยากไร้ในส่วนต่างๆ ของโลก
เพื่อเข้าถึงเด็กด้อยโอกาส
เราเข้าทำงานในมากกว่า 190 ประเทศ
และเขตการปกครอง
เพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดี
กว่าสำหรับทุกคน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ
และผลงานต่างๆ สามารถเข้าชมได้ที่
www.unicef.org.
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของพวก เราได้ที่นี่.

ถุงช้อปปิ้ง

สินค้าจำนวน 0 ชิ้น

รวม ฿ 0