ทุกๆ ปี
เคลย์ เดอ โป โบเต้จะประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิง
ที่ผลักดันให้เกิดความเปลี่ย
นแปลงในสังคม ผ่านการศึกษา

POWER OF RADIANCE | Clé de Peau Beauté

รางวัลพาวเวอร์ ออฟ
เรเดียนซ์ ประจำปี 2021

เคลย์ เดอ โป โบเต้
จะประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ
ด้วยการอุทิศตัวเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ของเด็กผู้หญิง ผ่านการศึกษา

ที่เคลย์ เดอ
โป โบเต้ เราเชื่อว่ากุญแจไขสู่โลกที่ดีกว่า
ญิงที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ
อยู่ที่ปลดล็อกพลังของเด็ก
ผู้หญิงผ่านการศึกษา
‘รางวัลพาวเวอร์ ออฟ เรเดียนซ์’

เฉลิมฉลองและประกาศเกียรติคุ
ณแก่ผู้หญิงที่ทำงานและผลักดันใ
ห้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านการศึกษาสาขาวิชา
STEM
(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์) ของเด็กผู้หญิง
การเพิ่มความรู้ระดับสูงแก่เด็กผู้ห
ญิงและผู้หญิงในสาขา STEM
จะช่วยเตรียมทักษะเพื่อให้พวกเธอ
สามารถทำงานที่ได้ค่าต
อบแทนสูงในอนาคต
และช่วยยกระดับเศรษฐกิจแล
ะสังคมในชุมชมของพวกเธอ
เราเชื่อผู้หญิงทุกคนเป็น
เจ้าของความเข้มแข็งที่ส่อ
งประกายสุกสว่างจากภายใน
และเมื่อได้รับการปลดล็อก
พวกเธอจะสามา
รถประสบความสำเร็จแล
ะมีอิทธิพลด้านบวกแก่ผู้อื่น

“การศึกษาสร้างพลังแก่คนรุ่นใหม่
เพื่อจินตนาการถึงโลกอนาคต”
- Alyona Tkachenko,
ผู้ได้รับรางวัลพาวเวอร์ ออฟ เรเดียนซ์ ประจำปี 2021

ปี 2021 เคลย์ เดอ โป โบเต้ จะประกาศเกียรติคุณแก่
Alyona Tkachenko,
สำหรับการอุทิศตนเพื่อสร้าง
โอกาสการศึกษ
าวิชา STEM แก่เด็กผู้หญิง
ในคีร์กีซสถานอ
อเป็นผู้ก่อตั้ง
Hour of Code ในคีร์กีซสถานด้วย
การนำโปรแกรมมาสู่บ้านเกิดของเธอ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนโดย
เฉพาะเด็กผู้หญิง เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ความฝันของ
Alyana คือการสร้างความมั่นใจว่าจ
ะไม่มีช่องว่างทางการศึกษา
และสนับสนุนให้เด็กผู้หญิง
เลือ
กเรียนสาขาวิชา
STEM เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่เป็
นเครื่องมือสำคัญสำหรับการ
รับการสร้างนวัตกรรมและโลกอนาคต

1. ส่งเสริมสาธารณูปโภคเพื่อการก้าวสู่อาชีพสาขา STEM
ของผู้หญิง

ALYONA TKACHENKO

AWARD RECIPIENT

ALYONA TKACHENKO

ALYONA TKACHENKO

AWARD RECIPIENT

ALYONA TKACHENKO

AWARD RECIPIENT

ALYONA TKACHENKO

Alyona developed an interest in STEM through physics and math which has led to her work in expanding access to STEM education in Kazakhstan. In addition to initiating Hour of Code in Kazakhstan, Alyona co-founded Nommi, a global, secure connectivity startup, that provides fast LTE data in 100 countries. She is the first female tech-founder from Central Asia to make the Forbes 30 Under 30 Asia List (2019). With the Power of Radiance Award Grant, she plans to transform the Hour of Code in Kazakhstan to enable more equal representation of girls in STEM.

ถุงช้อปปิ้ง

สินค้าจำนวน 0 ชิ้น

รวม ฿ 0